Pravna obavijest

Opći uvjeti korištenja internet stranice JUB
 

1. Uvod

Internet stranica je u nastavku ove obavijesti pojam, koji obuhvaća sve internet stranice na adresi www.jub.ba

 

2. Sadržaj internet stranica
Svi sadržaji, koji se nalaze na internet stranici su informativnog značaja i služe prije svega informiranju. JUB se obvezuje, da će učiniti sve što je u njegovoj moći da podaci na stranici budu točni, zanimljivi i kvalitetni. Pri tome ne odgovara za možebitne tiskarske pogreške i zakašnjenja te nedostatke nastale prilikom unošenja i ažuriranja podataka.
 

3. Zaštita autorskih prava
Ova internet stranica je isključivo vlasništvo JUB-a, zato je zabranjena bilo kakva zloupotreba podataka, slika, tekstova i drugih podataka, koji su dio ove internet stranice. Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, distribucija ili druga upotreba svih gore navedenih podataka bez prethodnog znanja i dopuštenja JUB-a.
 

4. Zaštita osobnosti
Pri prvom posjetu stranici, na vaše računalo se pohranjuje "kolačić" kojeg možete sami ukloniti ili s odgovarajućim podešenjima spriječiti, da se pohrani. "Kolačići" su malene datoteke koje pomažu boljoj komunikaciji s internet stranicom i pomoću njih određena stranica prihvaća vaše osobne postavke. Važno je znati, da preko tih datoteka nikako nije moguće dospjeti do vaših osobnih podataka, koji su na vašem računalu, osim onih koji su javno dostupni (tip pretraživača, tip operativnog sustava itd). Podaci koje ćete upisati na internet stranici prolaze internetom u nezaštićenom elektronskom obliku te su na raspolaganju i trećim osobama. Zbog osiguranja vašeg indentiteta i osobnosti ne upisujte osobne podatke, za koje ne želite da su poznati. 
 

5. Vanjsko povezivanje
Dio naše internet stranice su poveznice na stranice koje nisu dio same stranice. Za sadržaje na tim drugim stranicama ne odgovaramo. 
 

6. Promjena uvjeta
JUB zadržava pravo promjene općih uvjeta bez prethodnog upozorenja. Promjene počinju vrijediti odmah nakon objave. Zbog toga pri svakom posjetu naše stranice pažljivo pročitajte pravila korištenja i uvjete.
 

7. Nadležan sud
Za tumačenja i sva pravna pitanja u vezi korištenja materijala, koji su objavljeni na ovim internet stranicama mjerodavno je isključivo slovensko pravo. Za rješavanje zahtjeva i sporova vezanih na korištenje spomenutih materijala nadležan je sud u Ljubljani.
 

8. Pravila obrade ličnih podataka društva JUB d.o.o

a) Svrha i administrator

Svrha pravila o obradi ličnih podataka je da vam omogućimo kontrolu i informisanost, kao i da vas upoznamo koje lične podatke prikupljamo, zašto ih prikupljamo i kako ih koristimo. Administrator ličnih podataka je društvo JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 3, 71215 Blažuj, BiH.

b) Svrha i vrste prikupljanja ličnih podataka

JUB preko svoje internet stranice prikuplja lične podatke u sledećim slučajevima:

I) E-novosti

Ako ste se na našoj internet stranici pretplatili na E-novosti potrebna nam je vaša elektronska adresa da bismo vam mogli slati E-novosti.

II) Upit ili pitanje

Ako ste na našoj internet stranici postavili pitanje ili imate konkretan upit, vaši se lični podaci obrađuju u svrhe davanja odgovora ili slanja ponude. Zbog lakše komunikacije s vama zamolili bismo vas za ime i prezime, elektronsku adresu i/ili broj telefona na koji ćemo moći da vas obavještavamo o svim bitnim činjenicama u vezi s vašim pitanjem.

III) Narudžbina JUB Design studije

Ako ste na našoj internet stranici naručili studiju u boji, vaši se lični  podaci obrađuju u svrhe izrade studije u boji. Osim imena i prezimena kao i adrese, koji su nam potrebni za realizaciju naloga, zbog lakše komunikacije s vama zamolili bismo vas i za elektrononsku  adresu i broj telefona.

IV) Internet trgovina

Ako ste na našoj internet stranici kupili robu preko internet trgovine, vaši se lični podaci obrađuju u svrhu isporuke naručenog proizvoda. Osim imena i prezimena, kao i adrese koji su nam potrebni za realizaciju Naloga, zbog lakše komunikacije s vama i davanja potrebnog primjera u slučaju nejasnoća kod kupovine proizvoda, zamolili bismo vas  i za elektronsku adresu i broj telefona.

V) Nagradne igre

Ako učestvujete u nekoj od naših nagradnih igara vaše lične  podatke, koje ćete nam poslati na nagradnom kuponu, upotrebit ćemo u svrhe nagradne igre. JUB obrađuje lične podatke pojedinaca u svrhu dodjele nagrade kao i za eventualne poreske podatke, ako je to potrebno zbog vrijednosti nagrade.

Vaši lični podaci mogu se obrađivati i u druge svrhe, ako ste za takvu obradu dali saglasnost. Saglasnost  predstavlja vašu dobrovoljnu, izrazitu, informativnu i ne dvosmislenu izjavu volje kojom izražavate saglasnost sa obradom ličnih podataka u određene svrhe. Ličnu saglasnost možete dati svojom (pisanom ili usmenom) izjavom ili drugom jasnom potvrdnom radnjom. U slučaju korištenja JUB internet stranice sa prihvatanjem datih smjernica smatra se da kada na internet stranici klikom u prozor potvrdite da dopuštate obradu ličnih podataka u određene svrhe (npr. za pretplatu na E-novosti).

Ako ste mlađi od 16 godina ne možete dati ispravnu saglasnost za obradu vaših ličnih podataka. U tom slučaju mora sa obradom vaših ličnih podataka biti saglasan jedan od roditelja, odnosno staratelja.

c) Obrada ličnih  podataka

Ako ste dali saglasnost, svi vaši lični podaci mogu se koristiti i za neposredni marketing, u skladu sa važećim zakonodavstvom s područja zaštite ličnih  podataka i drugih obvezujućih pravnih akata na liniji države I  Evropske unije (Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka - GDPR). JUB najčešće direktni marketing primenjuje:

• u svrhe redovnog obaveštavanja o novostima, za slanje ponuda, reklamnih materijala, revija i poziva na događaje;

• za obavještavanje o nagradnim igrama koje organizuje JUB ili koje organizuje druga pravna osoba, koja nagradnu igru organizuje  u saradnji s JUB om,

• oblikovanje vama prilagođenih ponuda na osnovu vaših izraženih preferenci i interesa,

• direktan marketing možemo obavljati putem svih komunikacijskih kanala: putem obične i elektronske pošte, kratkih SMS i MMS poruka, telefona (stacionarnog i mobilnog), Facebooka i drugih društvenih mreža. Obavještavali bismo vas samo komunikacionim kanalima za koje sta nam dali saglasnost.

Lične  podatke obrađujemo i u svrhe različitih internih istraživanja, odn. analiza povezanih s utvrđivanjem uspješnosti pojedine marketinške akcije. Rezultate ovih istraživanja koristimo za to da poboljšamo svoje procese, ponudu roba i usluga u smjeru veće uspješnosti.

d) Period čuvanja podataka

Period čuvanja podataka određeno je s obzirom na kategoriju pojedinih podataka. Lične podatke dobijene u svrhu sklapanja i realizovanja ugovornih odnosa, kao porezni obveznik po zakonu koji uređuje porez na dodatu vrijednost dužni smo čuvati deset godina. Ostale lične podatke čuvamo do ispunjavanja svrhe zbog koje su bili prikupljeni, odnosno najviše 5 godina nakon prestanka poslovnog odnosa s pojedincem. Lične podatke koji se obrađuju na osnovu  vaše saglasnosti čuvamo najviše 1 godinu od opoziva saglasnosti.

Nakon isteka perioda čuvanja podaci se brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimiziraju ako zakon za pojedinu vrstu podataka ne određuje drugačije.

e) Zahtev za prestanak korištenja ličnih podataka

Ako vaše lične podatke obrađujemo na osnovu vaše saglasnosti (npr. obrada za neposredni marketing), svoju saglasnost možete otkazati bilo kada pisanim putem ili poštom na našu adresu JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 3 ili porukom na e-novosti@jub.ba, a mogućnost odjave je i u svakoj elektronskoj poruci koju ćemo vam poslati.

Vaš opoziv ne utiče na zakonitost obrade koja se na osnovu vaše saglasnosti sprovodila do opoziva.

f ) Prava pojedinaca

Ako JUB obrađuje vaše lične  podatke imate sljedeća prava:

I) Pravo na izmjenu: možete zahtjevati dopune ili izmjene vaših ličnih podataka ako su oni nepotpuni ili netačni

II) Pravo na brisanje: Pravo da vaše lične podatke izbrišemo kada važi jedan od sljedećih razloga: (a) lični podaci više nisu potrebni za svrhu za koje su bili prikupljeni ili na neki drugi način obrađeni; (b) kada opozovete saglasnost na osnovu  koje se odvija obrada i kada za obradu ne postoji nikakva druga pravna podloga; (c) kada prigovarate obradi, a za njihovu obradu ne postoje nikakvi prevladujući zakonski razlozi; (d) lični podaci su bili obrađeni nezakonito.

III) Pravo na upoznavanje: Uvek imate pravo na upoznavanje s time da li se obrađuju ili ne vaši podaci, i  kakav je  pristup do ličnih podataka i koje su sljedeće informacije: (a) svrha obrade; (b) vrste predmetnih ličnih podataka; (c) korisnike ili kategorije korisnika kojima su bili ili će im biti otkriveni lični podaci; (d) predviđeno razdoblje čuvanja ličnih podataka ili, ako to nije moguće, mjerila koja se primenjuju za određivanje ovog razdoblja; (e) kada lični podaci nisu prikupljeni od vas na sve raspoložive informacije u vezi s njihovim izvorom.

IV) Pravo na ograničenje obrade: možete zahtjevati ograničenja obrade vaših ličnih podataka, izuzeci ako se protivite njihovoj tačnosti – i to za razdoblje koje nam omogućava provjeriti tačnost vaših ličnih podataka; ako je obrada nezakonita i protivite se brisanju ličnih podataka; ako je istekao rok čuvanja podataka, a vama su potrebni za ostvarivanje pravnih zahtjeva; ako ste podnijeli prigovor u vezi s obradom koja se zasniva na zakonitim interesima JUB-a dok se ne provjeri prevladavaju li naši zakonski razlozi nad vašim razlozima.

V) Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo primiti vaše lične podatke koje ste nam poslali u strukturiranoj, uopšteno upotrebljavanom i elektronski čitljivom obliku i pravo da ove podatke pošaljete drugom korisniku kada se obrada zasniva na vašoj saglasnosti ili se obrada izvodi pomoću automatizovanih sredstava. Na vaš zahtjev, kada je to tehnički izvodljivo, lični se podaci neposredno prenose drugome korisniku.

VI) Pravo na prigovor: Kada vaše podatke obrađujemo na osnovu zakonskog interesa u svrhe marketinga isključivo s oblikovanjem profila, obradi ove vrste uvijek možete prigovoriti. Imate pravo zahtjevati da obrađujemo samo lične podatke koji su nužno potrebni za sprovođenje načina obrade ličnih podataka s kojima je pojedinac bio saglasan, odnosno da ih obrađujemo u skladu sa važećim zakonodavstvom.

g) Završne odredbe

Ulaskom na internet stranice saglasni ste da ste upoznati i da se slažete sa svim gore navedenim uslovima.

Na sve što nije određeno ovim pravilima primenjuje se važeće zakonodavstvo Bosne i Hercegovine. Ova pravila stupaju na snagu 01.03.2019.

JUB d.o.o.

Želimo vam ugodan posjet!

Program JUB Home Painter Vam olakšava izbor boja i tekstura za najtipičnije slučajeve.
Prilikom kupovine JUBIZOL fasadnog sistema, izrada obračunske simulacije za Vaš objekat je besplatna.
Kontakt: JUB d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 1J, 71215 Blažuj; T: +387 33 69 22 45; E: jub@jub.ba